Từ năm 1961, Cu-ba

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Từ năm 1961, Cu-ba

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Từ năm 1961, Cu-ba bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X