Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những bài học kinh nghiệm được rút ra

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những bài học kinh nghiệm được rút ra từ sự sụp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nội dung "Cảnh giác trước âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch" không phản ánh đúng những bài học kinh nghiệm được rút ra từ sự sụp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X