Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 13

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 13 có đáp án

Câu 1. Thời kì phồn vinh của nền kinh tế Mĩ ở thập niên 20 của thế kỉ XX được biểu hiện như thế nào?
Câu 2. Thời kì phồn vinh của nền kinh tế Mĩ chấm dứt khi
Câu 3. Cuộc khủng hoàng kinh tế ở nước Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực
Câu 4. Ý nào không phản ánh đúng về tình hình thị trường chứng khoán Mĩ trong ngày 29 - 10 - 1929?
Câu 5. Khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra trầm trọng nhất vào năm nào?
Câu 6. Người đề xướng thực hiện Chính sách mới nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc kinh tế là
Câu 7. Bản chất của Chính sách mới là gì?
Câu 8. Ý nào không phản ánh đúng những biện pháp mà Chính phủ Rudơven đã thực hiện để can thiệp vào đời sống kinh tế nước Mĩ trong cơn khủng hoảng?
Câu 9. Để phục hồi và phát triển nền kinh tế, Chính phủ Rudơven đã thông qua một số đạo luật, ngoại trừ
Câu 10. Đạo luật quan trọng nhất nhằm phục hồi và phát triển nền kinh tế là
Câu 11. Nội dung chủ yếu của đạo luật phục hưng công nghiệp là gì?
Câu 12. Chính sách mới đã giải quyết được nhiều vấn đề cơ bản của nước Mĩ, ngoại trừ
Câu 13. Trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mĩ, Ph.Rudơven trúng cử mấy nhiệm kì liên tiếp?
Câu 14. Chính sách đối ngoại chủ yếu của Mĩ đối với các nước Mĩ Latinh là
Câu 15. Tháng 11 - 1933, Mĩ chính thức công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với
Câu 16. Quốc hội Mĩ đã thông qua hàng loạt đạo luật về vấn đề quốc tế để làm gì?
Câu 17. Trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh bao trùm toàn thế giới, Quốc hội Mĩ đã thông qua hàng loạt đạo luật để:
Câu 18. Chính phủ Ru-dơ-ven đã chính thức công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô vào thời gian nào?
Câu 19. Cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy bất ngờ bùng nổ ở Mĩ vào thời gian nào :
Câu 20. Thời kì hoàng kim của kinh tế Mĩ chấm dứt khi nào?
Câu 21. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ bắt đầu trong lĩnh vực nào :
Câu 22. Ý nào sau đây không đúng khi nói về tình hình thị trường chứng khoán nước Mĩ ngày 29 - 10 - 1929?
Câu 23. Khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra trầm trọng nhất vào năm:
Câu 24. Người đã thực hiện Chính sách mới nhằm đưa nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế là:
Câu 25. Để đưa nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, Tổng thống Ru-do-ven đã:
Câu 26. Ý nào sau đây không phải là biện pháp mà Chính phủ Ru-dơ-ven đã thực hiện để can thiệp vào đời sống kinh tế nước Mĩ trong con khủng hoảng?
Câu 27. Đạo luật quan trọng nhất mà Chính phủ Ru-dơ-ven thông qua nhằm phục hồi sự phát triển kinh tế Mĩ là:
Câu 28. Đạo luật nào sau đây không phải là đạo luật mà Chính phủ Ru-do-ven thông qua nhằm phục hồi sự phát triển kinh tế Mĩ?
Câu 29. Nội dung chủ yếu của đạo luật Phục hưng công nghiệp là gì?
Câu 30. Để đưa nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, Tổng thống Ru-dơ-ven đã thực hiện một hệ thống các chính sách, biện pháp của Nhà nước trên các lĩnh vực nào?
Câu 31. Vấn đề cơ bản nào sau đây không phải là vấn đề mà Chính sách mới của nước Mĩ đã giải quyết được trong cơn khủng hoảng nguy kịch?
Câu 32. Vai trò của Nhà nước Mĩ trong việc thực hiện Chính sách mới là gì?
Câu 33. Ru-dơ-ven là người duy nhất trong lịch sử nước Mĩ trúng cử Tổng thống bao nhiêu nhiệm kì liên tiếp?
Câu 34. Người duy nhất trong lịch sử nước Mĩ trúng cử Tổng thống 4 nhiệm kì liên tiếp là:
Câu 35. Trong quan hệ với các nước Mĩ Latinh, Chính phủ Ru-dơ-ven đề ra:
Câu 36. Tháng 11 - 1933, Chính phủ Ru-dơ-ven đã chính thức công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với:
Câu 37. Nước thu nhiều lợi nhuận sau 2 cuộc chiến tranh là:
Câu 38. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ do:
Câu 39. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực nào:
Câu 40. Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven vào năm nào?
Câu 41. Ngày Thứ ba Đen tối là ngày:
Câu 42. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước Mĩ (1929 - 1933) :
Câu 43. Người đã thực hiện "Chính sách mới" và đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng kinh tế (1929 - 1933) là
Câu 44. Chính sách mới là các chính sách, biện pháp được thực hiện trên lĩnh vực
Câu 45. Đạo luật quan trọng nhất trong Chính sách mới là
Câu 46. Mĩ đưa ra và thực hiện học thuyết Mơn - rô (1823) nhằm mục đích gì?
Câu 47. Mục đích chính của chính sách “láng giềng thân thiện” do Chính phủ Rudơven đề ra và thực hiện trong những năm 1929 - 1939 là:
Câu 48. Thời gian đương nhiệm của Tổng thống Ru-dơ-ven có điểm gì đặc biệt so với các tổng thống Hoa Kì trước đây?
Câu 49. Tháng 11 - 1933 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì trong lịch sử ngoại giao nước Mĩ?
Câu 50. Ý nào sau đây không phải đạo luật Chính sách mới?
Câu 51. Hãy giải thích vì sao đạo luật phục hưng công nghiệp đóng vai trò là đạo luật quan trọng nhất trong “Chính sách mới” của tổng thống Ru-dơ-ven?
Câu 52. Thành quả lớn nhất của Chính sách mới mang lại cho Mĩ trong những năm 1932-1939 là
Câu 53. Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ với các vấn đề quốc tế trong những năm 1929-1939 là
Câu 54. Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven đề ra và thực hiện trong những năm 1932-1939 bản chất là
Câu 55. Thái độ trung lập trước các cuộc xung đột bên ngoài của nước Mĩ đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế trong những năm 1929-1939?
Câu 56. Điểm khác trong chính sách đối ngoại của Mĩ và Nhật Bản trong những năm 1929-1939 là
Câu 57. Vai trò của nhà nước trong Chính sách kinh tế mới được đưa ra như thế nào?
Câu 58. Thực chất của chính sách kinh tế mới là gì?
Câu 59. Chính sách đối ngoại Mĩ đối với các nước Mĩ Latinh chủ yếu là gì?
Câu 60. Tổng thống Mĩ giữ chức suốt 4 nhiệm kì liên tiếp là ai?
Câu 61. Mĩ - cường quốc tư bản đứng đầu thế giới đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô vào thời gian nào?
Câu 62. Chính sách láng giềng thân thiện được Mĩ tiến hành nhằm cải thiện quan hệ với các nước ở:

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 13

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 32B
Câu 2CCâu 33C
Câu 3CCâu 34D
Câu 4CCâu 35B
Câu 5CCâu 36D
Câu 6DCâu 37D
Câu 7DCâu 38D
Câu 8ACâu 39B
Câu 9DCâu 40A
Câu 10BCâu 41A
Câu 11ACâu 42B
Câu 12CCâu 43B
Câu 13CCâu 44C
Câu 14DCâu 45B
Câu 15BCâu 46A
Câu 16ACâu 47B
Câu 17DCâu 48B
Câu 18CCâu 49B
Câu 19BCâu 50D
Câu 20BCâu 51A
Câu 21DCâu 52C
Câu 22BCâu 53A
Câu 23CCâu 54B
Câu 24DCâu 55D
Câu 25DCâu 56D
Câu 26CCâu 57C
Câu 27CCâu 58A
Câu 28DCâu 59D
Câu 29CCâu 60D
Câu 30BCâu 61A
Câu 31BCâu 62B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X