Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven vào năm nào?

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 26/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven vào năm nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven vào năm 1932.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X