Ngày Thứ ba Đen tối là ngày:

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 26/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Ngày Thứ ba Đen tối là ngày:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ngày Thứ ba Đen tối là ngày: 29/10/1929

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X