Mĩ đưa ra và thực hiện học thuyết Mơn - rô (1823) nhằm mục đích gì?

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 26/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Mĩ đưa ra và thực hiện học thuyết Mơn - rô (1823) nhằm mục đích gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Mĩ đưa ra và thực hiện học thuyết Mơn - rô (1823) nhằm mục đích ngăn chặn các nước châu Âu tái thiết lập thuộc địa ở châu Mĩ để Mĩ có thể độc chiếm khu vực này

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X