Vai trò của nhà nước trong Chính sách kinh tế mới được đưa ra như thế nào?

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 08/09/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Vai trò của nhà nước trong Chính sách kinh tế mới được đưa ra như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Vai trò của nhà nước trong Chính sách kinh tế mới được đưa ra là Nhà nước kiểm soát, điều tiết các ngành kinh tế then chốt.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nội dung cơ bản của Chính sách kinh tế mới mà nước Nga thực hiện là

Nội dung cơ bản của Chính sách kinh tế mới mà nước Nga thực hiện là xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Vì sao việc thực hiện Chính sách Kinh tế mới ở nước Nga Xô viết năm 1921 lại bắt đầu từ nông nghiệp?

Chính sách Kinh tế mới ở Nga (1921) bắt đầu từ nông nghiệp do chính sách trung thu lương thực thừa đang làm nhân dân bất bình. Chính vì thế, một trong những nội dung cần thực hiện cấp bách trong nông nghiệp được đề ra là: Nhà nước thay thế chế độ trung thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Sau khi nộp đủ thuế quy định, nông dân toàn quyền sử dụng số lượng thực thừa và được tự do bán ra thị trường.

Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng?

Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, tổng thống Ru-dơ-ven đã thực hiện một hệ thống các chính sách, biện pháp của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính và chính trị - xã hôi, được gọi chung là Chính sách mới.
Nội dung Chính sách mới
- Nhà nước can thiệp tích cực vào đời sống kinh tế.
- Thực hiện các biện pháp giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển kinh tế thông qua các đạo luật về ngân hàng, phục hưng công nghiệp, điều chỉnh nông nghiệp.
+ Trong đó, đạo luật Phục hưng công nghiệp là quan trọng nhất. Đạo luật này quy định việc tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo những hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ; quy định việc công nhân có quyền thương lượng với chủ đề mức lương và chế độ làm việc.
+ Điều chỉnh nông nghiệp: nâng cao giá nông sản, giảm bớt nông phẩm thừa, cho vay dài hạn đối với dân trại...
=> Chính sách mới đã giải quyết được một số vấn đề cơ bản của nước Mĩ trong cơn khủng hoảng nguy kịch. Nhà nước tăng cường vai trò của mình trong việc cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm việc làm mới, khôi phục sản xuất, xoa dịu mâu thuẫn giai cấp và góp phần làm cho nước Mĩ duy trì được chế độ dân chủ tư sản.

Chính sách kinh tế mới do Lê nin khởi xướng vào:

Chính sách kinh tế mới do Lê nin khởi xướng vào: Tháng 3/1921.

Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách

Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách du lịch

Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề nào?

Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề đánh thuế lưu thông hàng hóa.
Theo SGK Lịch sử 12 trang 54
Trong lĩnh vực thương nghiệp và tiền tệ, tư nhân được tự do buôn bán,trao đổi, mở lại các chợ, khôi phục và đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn. Năm 1924, Nhà nước phát hành đồng rúp mới thay cho các loại tiền cũ.

Trong "Chính sách kinh tế mới", nhà nước có vai trò như thế nào đối với hoạt động kinh tế đất nước?


Trong Chính sách kinh tế mới, nhà nước giữ vai trò kiểm soát, điều tiết nền kinh tế nhưng vẫn để nó vận hành theo cơ chế thị trường thay vì việc nắm độc quyền về mọi mặt và quản lý theo cơ chế mệnh lệnh như trong chính sách cộng sản thời chiến.
Đáp án cần chọn là: B

Nội dung nào dưới đây lý giải sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta?

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 57 thì tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta là thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta vẫn tồn tại một số thành phần kinh tế của xã hội trước đây, chưa thể cải biến ngay được, đồng thời, trong quá trình xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa lại xuất hiện thêm một số thành phần kinh tế mới. Các thành phần kinh tế cũ và mới tồn tại khách quan và có quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ. Vậy đáp án đúng là do đòi hỏi tất yếu về việc xây dựng một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

Bản chất của Chính sách kinh tế mới (NEP) mà Liên Xô thực hiện trong những năm 1921-1925 là


Bản chất của chính sách kinh tế mới (NEP) là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế tập trung mà nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường nhưng vẫn có sự kiểm soát, điều tiết của nhà nước ở các vị trị then chốt.
Đáp án cần chọn là: A

Từ năm 1973 đến nay cuộc cách mạng nào được nâng lên vị trí hàng đầu?

Từ năm 1973 đến nay cuộc cách mạng được nâng lên vị trí hàng đu là cách mạng công nghệ
Giải thích:
Từ giai đoạn hai của của cách mạng khoa học – kĩ thuật (từ năm 1973 đến nay), cuộc cách mạng chủ yếu diễn ra trên lĩnh vực công nghệ với sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử mới, vật liệu mới, năng lượng mới.

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X