Đạo luật quan trọng nhất trong Chính sách mới là

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 07/11/2022 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Đạo luật quan trọng nhất trong Chính sách mới là? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 13

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Đạo luật quan trọng nhất trong Chính sách mới là

TRẢ LỜI

Đạo luật quan trọng nhất trong Chính sách mới là đạo luật phục hưng công nghiệp.

Đạo luật quan trọng nhất trong Chính sách mới là

Để phục hồi sự phát triển về kinh tế thông qua “Chính sách mới” bao gồm các đạo luật về ngân hàng, phục hưng công nghiệp, điều chỉnh nông nghiệp và Trong các đạo luật đó, đạo luật phục hưng công nghiệp giữ vai trò quan trọng nhất, Đạo luật này quy định việc tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo những hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ.

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X