Trắc nghiệm Hóa 12 bài 5 : Glucozơ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 5 hóa 12 - Glucozơ có đáp án

Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Glucozơ tác dụng được với nước brom

B. Khi glucozơ tác dụng với $CH _{3} COOH$(dư) sẽ cho este 5 chức

C. Glucozơ tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng

D. Ở dạng mạch hở, glucozơ có 5 nhóm - OH kề nhau

Câu 9. Trong chế tạo ruột phích người ta thường dùng phương pháp nào sau đây

A. Cho axetilen tác dụng với dung dịch $AgNO _{3} / NH _{3}$

B. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch $AgNO _{3} / NH _{3}$

C. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch $AgNO _{3} / NH _{3}$

D. Cho glucozo tác dụng với dung dịch $AgNO _{3} / NH _{3}$, đun nóng.

Câu 12. Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl ở vị trí kề nhau, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. Kim loại Na

B. $Cu ( OH )_{2}$ ở nhiệt độ thường

C. $AgNO _{3}$ (hoặc $Ag _{2}$ O) trong dung dịch $NH _{3}$ đun nóng

D. $Cu ( OH )_{2}$ trong $NaOH$, đun nóng

Câu 13. Cho 3 chất: Glucozơ, axit axetic, glixerol. Để phân biệt 3 chất trên chỉ cần dùng 2 hoá chất là

A. Dung dịch $Na _{2} CO _{3}$ và Na

B. quỳ tím và $AgNO _{3} / dd NH _{3}$, đun nóng

C. Dung dịch $NaHCO _{3}$ và dung dịch $AgNO _{3}$

D. Quỳ tím và Na

Câu 14. Phản ứng nào sau đây không tạo ra glucozơ:

A. Lục hợp HCHO xúc tác $Ca ( OH )_{2}$

B. Tam hợp $CH _{3}$ CHO

C. Thủy phân mantozo

D. Thüy phân saccarozo

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 5 : Glucozơ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 9D
Câu 2ACâu 10B
Câu 3ACâu 11C
Câu 4ACâu 12B
Câu 5DCâu 13B
Câu 6CCâu 14B
Câu 7ACâu 15A
Câu 8B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X