Trắc nghiệm Hóa 12 bài 5 : Glucozơ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 5 hóa 12 - Glucozơ có đáp án

Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam một loại gluxit X thu được 1,32 gam CO2 và 0,54 gam H2O. X là chất nào trong số các chất sau?
Câu 2. Cho 50 ml dung dịch glucozo chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 2,16 gam Ag. Nồng độ mol của dung dịch glucozo đã dùng là
Câu 3. Đun nóng 27 gam glucozơ với AgNO3/NH3 dư, đun nóng. Lọc lấy Ag rồi cho vào dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thì sau phản ứng thu được khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) và khối lượng dung dịch axit tăng a gam. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là
Câu 4. Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là
Câu 5. Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là
Câu 6. Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng ban đầu. Giá trị của m là
Câu 7. Cho a gam glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 thành a gam Ag. Phần trăm của glucozơ tham gia phản ứng là
Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng?
Câu 9. Trong chế tạo ruột phích người ta thường dùng phương pháp nào sau đây
Câu 10. Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic, khí sinh ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80 %. Vậy giá trị của m là:
Câu 11. Khí CO2 chiếm 0,03 % thể tích không khí. Thể tích không khí (ở đktc) để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp để tạo ra 27 gam glucozơ là:
Câu 12. Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl ở vị trí kề nhau, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với
Câu 13. Cho 3 chất: Glucozơ, axit axetic, glixerol. Để phân biệt 3 chất trên chỉ cần dùng 2 hoá chất là
Câu 14. Phản ứng nào sau đây không tạo ra glucozơ:
Câu 15. Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ cần phải dùng 4,48 lít khí H2 ở đktc. Mặt khác, cũng m gam hỗn hợp này tác dụng vừa hết với 8 gam Br2 trong dung dịch. Số mol của glucozơ và fructozơ trong m gam hỗn hợp này lần lượt là:

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 5 : Glucozơ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 9D
Câu 2ACâu 10B
Câu 3ACâu 11C
Câu 4ACâu 12B
Câu 5DCâu 13B
Câu 6CCâu 14B
Câu 7ACâu 15A
Câu 8B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X