Cho a gam glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO 3 / NH 3 thành a gam Ag. Phần trăm

11/12/2020 24

Câu Hỏi:
Cho a gam glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 thành a gam Ag. Phần trăm của glucozơ tham gia phản ứng là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
PTHH:

2AgNO3 + H2O + 2NH3 + C6H12O6 => 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7

H = $\dfrac{\dfrac{a}{108.2}.180}{a}$.100% = 83,33%

Cho a gam glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 thành a gam Ag. Phần trăm của glucozơ tham gia phản ứng là 83,33%

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X