Phản ứng nào sau đây không tạo ra glucozơ:

11/12/2020 15

Câu Hỏi:
Phản ứng nào sau đây không tạo ra glucozơ:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Tam hợp CH3CHO thu được chất có CTPT C6H12O3 không phải glucozo.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X