Phản ứng nào sau đây không tạo ra glucozơ:

11/12/2020 6

Câu Hỏi:
Phản ứng nào sau đây không tạo ra glucozơ:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Tam hợp $CH _{3}$ CHO thu được chất có $CTPT C _{6} H _{12} O _{3}$ không phải glucozo

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X