Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào

Xuất bản: 11/12/2020 - Cập nhật: 09/12/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng ban đầu. Giá trị của m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

mdd giảm = m↓ - mCO2

→ mCO2 = 10 - 3,4 = 6,6 gam

→ nCO2 = 6,6 : 44 = 0,15 mol.

Phương trình:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

→ nC6H12O6 = 0,15 : 2 = 0,075 mol.

Mà H = 90% → nC6H12O6 = 0,075 : 90% = 1/12 mol

→ m = 180 x 1/12 = 15 gam

Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng ban đầu. Giá trị của m là 15,0

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X