Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam một loại gluxit X thu được 1,32 gam CO2 và 0,54 gam

Xuất bản: 11/12/2020 - Cập nhật: 09/12/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam một loại gluxit X thu được 1,32 gam CO2 và 0,54 gam H2O. X là chất nào trong số các chất sau?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đốt cháy X thu được nCO2 = nH2O = 0,03 (mol)

→Trong 4 đáp án chỉ có glucozơ thỏa mãn.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X