Khí CO2 chiếm 0,03 % thể tích không khí. Thể tích không khí (ở đktc) để cung

Xuất bản: 11/12/2020 - Cập nhật: 09/12/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khí CO2 chiếm 0,03 % thể tích không khí. Thể tích không khí (ở đktc) để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp để tạo ra 27 gam glucozơ là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

PTHH: 

6nCO2 + 5nH2O → (C6H10O5)n + 6nO2↑

nglucozơ = 27: 162 = 0,15(mol)

=> nCO2 = 0,15x6 = 0,9(mol) => VCO2(đktc) = 20,16 (lít)

=> Vkk = VCO2: 0,03% = 67200 (lít)

Khí CO2 chiếm 0,03 % thể tích không khí. Thể tích không khí (ở đktc) để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp để tạo ra 27 gam glucozơ là 67200 lít

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X