Phát biểu nào sau đây không đúng? Khi glucozơ tác dụng với CH3COOH(dư) sẽ

11/12/2020 154

Câu Hỏi:
Phát biểu nào sau đây không đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Phát biểu không đúng là: Khi glucozơ tác dụng với CH3COOH(dư) sẽ cho este 5 chức

B sai vì Glucozơ có thể tạo este chứa 5 gốc axit axetic trong phân tử khi tham gia phản ứng với anhiđrit axetic open parentheses CH subscript 3 CO close parentheses subscript 2 straight O, có mặt piriđin

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X