Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

11/12/2020 36

Câu Hỏi:
Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là 2,25 gam

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X