Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

11/12/2020 57

Câu Hỏi:
Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
C6H12O6 + H2 → C6H14O6 (sobitol)

nsobitol = 1,82 : 182 = 0,01 mol

=> nglu = 0,01 mol

=> m glu cần dùng = 0,01.180.100/80 = 2,25 gam

Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là 2,25 gam

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X