Đun nóng 27 gam glucozơ với AgNO3/NH3 dư, đun nóng. Lọc lấy Ag rồi cho vào

Xuất bản: 11/12/2020 - Cập nhật: 31/07/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đun nóng 27 gam glucozơ với AgNO3/NH3 dư, đun nóng. Lọc lấy Ag rồi cho vào dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thì sau phản ứng thu được khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) và khối lượng dung dịch axit tăng a gam. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

nglucozơ = 0,15 mol

→nAg = 2.nglucozo = 0,3 mol

Bảo toàn electron có: nNO2 = nAg = 0,3 mol

mdd tăng = a = mAg - mNO2 = 0,3.108 – 0,3.46 = 18,6 gam

Đun nóng 27 gam glucozơ với AgNO3/NH3 dư, đun nóng. Lọc lấy Ag rồi cho vào dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thì sau phản ứng thu được khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) và khối lượng dung dịch axit tăng 18,6 gam. 

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Kim loại Fe tác dụng với HNO3 đặc nóng, dư thu được muối nào sau đây?

Kim loại Fe tác dụng với HNO3 đặc nóng, dư thu được muối Fe(NO3)3.
PTHH: Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Hiện tượng quan sát được khi cho Cu vào dung dịch HNO3 đặc là:

Hiện tượng quan sát được khi cho Cu vào dung dịch HNO3 đặc dung dịch chuyển sang màu xanh và có khí màu nâu đỏ thoát ra.
Cu + HNO3 đặc → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

Chất nào sau đây khí phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí ?

Fe2O3 khí phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí

Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O

Hoà tan hoàn toàn 10 gam gang trong dung dịch HNO3 đặc nóng (dư), thu được V lít hỗn hợp 2 khí (đktc). Biết hàm lượng C trong gang là 4,8%, bỏ qua các nguyên tố khác trong gang. Giá trị của V là


Vậy khi hoà tan hoàn toàn 10 gam gang trong dung dịch HNO3 đặc nóng (dư), thu được V lít hỗn hợp 2 khí (đktc). Biết hàm lượng C trong gang là 4,8%, bỏ qua các nguyên tố khác trong gang. Giá trị của V là 15,904

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X