Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic, khí sinh ra được dẫn vào

11/12/2020 107

Câu Hỏi:
Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic, khí sinh ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80 %. Vậy giá trị của m là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
1 Glucozo → 2CO2

nglucozo = 2 (mol)

⇒ nCO2 = 2 × 2 × 0,8 = 3,2 (mol)

⇒ mCaCO3 = 3,2 × 100 = 320 (g)

Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic, khí sinh ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80 %. Vậy giá trị của m là 320 gam

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X