Trắc nghiệm hóa 11 bài 5: Luyện tập

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 5 có đáp án chi tiết về Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li thường gặp.

Câu 1. Dãy ion nào sau đây chứa các ion đều phản ứng được với ion OH- ?
Câu 2. Ion CO32- không tác dụng với tất cả các ion thuộc dãy nào sau đây ?
Câu 3. Dung dịch A có a mol NH4+ , b mol Mg2+ , c mol SO42- và d mol HSO3- . Biểu thức nào dưới đây biểu thị đúng sự liên quan giữa a, b, c, d ?
Câu 4. Dãy nào sau đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit,vừa tác dụng với dung dịch bazơ ?
Câu 5. Cho các nhóm ion sau :
(1) Na+ , Cu2+ , Cl- , OH- (2) K+ , Fe2+ , Cl- , SO42- (3) K+ , Ba2+ , Cl- , SO42- (4) HCO3- , Na+ , K+ , HSO4-
Trong các nhóm trên, những nhóm tồn tại trong cùng một dung dịch là
Câu 6. Hỗn hợp X chứa K2O , NH4Cl , KHCO3 , BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng , thu được dung dịch chứa chất tan là
Câu 7. Cho các phản ứng sau :

(1) NaHCO3+ NaOH →
(2) NaHCO3+ KOH →
(3) Ba(OH)2+ Ba(HCO3)2 →
(4) NaHCO3+ Ba(OH)2 →
(5) KHCO3+ NaoH →
(6) Ba(HCO3)2+ NaOH →

Trong các phản ứng trên, số phản ứng có phương trình ion thu gọn HCO3-+ OH- → CO32- + H2O là
Câu 8. Cho các phản ứng sau :

(1) (NH4)2SO4+ BaCl2 →
(2) CuSO4+ Ba(NO3)2 →
(3) Na2SO4+ BaCl2 →
(4) H2SO4+ BaSO3 →
(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2 →
(6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2 →

Trong các phản ứng trên, những phản ứng có cùng phương trình ion thu gọn Ba2+ + SO42- → BaSO4 là
Câu 9. Trộn 100 ml dung dịch HCl có pH = 1 với 100 ml dung dịch gồm KOH 0,1M và NaOH aM, thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là
Câu 10. Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 1,0M vào 200 ml dung dịch chứa NaHCO3 và Na2CO3 thu được 1,12 lít CO2 (đktc). Nồng độ củaNa2CO3 là
Câu 11. Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Na2CO3 1M thu dược dung dịch X chứa hai muối. Cho nước vôi trong dư vào dung dịch X, thu dược 35 gam kết tủa. Giá trị của V là
Câu 12. Một dung dịch chứa a mol Na+ , 2mol Ca2+ , 4 mol Cl- , 2 mol HCO3- . Cô cạn dung dịch này ta được lượng chất rắn có khối lượng là
Câu 13. Cho dung dịch X gồm 0,06 mol Na+ , 0,01 mol K+ , 0,03 mol Ca2+ , 0,07 mol Cl- và 0,06 mol HCO3- . Để loại bỏ hết ion Ca2+ cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2 .Giá trị của a là
Câu 14. Cho dung dịch A chứa NaHCO3 xM và Na2CO3 yM. Lấy 10 ml dung dịch A tác dụng vừa đủ với 10 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, 5 ml dung dịch A tác dụng vừa hết với 10 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của x và y lần lượt là
Câu 15. Dung dịch X chứa 0,4 mol HCl, dung dịch Y chứa 0,2 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3. Nếu cho từ từ dung dịch X vào dung dịch Y thì thoát ra a mol khí . Nếu cho từ từ dung dịch Y vào dung dịch X thì thoát ra b mol khí. Giá trị của a và b lần lượt là
Câu 16. Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml dung dịch A gồm Na2CO3 xM và NaHCO3 yM thì thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của x và y lần lượt là

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 5: Luyện tập

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 9C
Câu 2ACâu 10C
Câu 3BCâu 11D
Câu 4CCâu 12C
Câu 5DCâu 13C
Câu 6BCâu 14A
Câu 7ACâu 15D
Câu 8CCâu 16B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X