Trắc nghiệm hóa 11 bài 5: Luyện tập

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 5 có đáp án chi tiết về Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li thường gặp.

Câu 1. Dãy ion nào sau đây chứa các ion đều phản ứng được với ion OH- ?

A. H+ , NH4+ , HCO3- , CO32-

B. Fe2+ , Zn2+ , HSO3- , SO32-

C. Ba2+ , Mg2+ , Al3+ , PO43-

D. Fe3+ , Cu2+ , Pb2+ , HS-

Câu 2. Ion CO32- không tác dụng với tất cả các ion thuộc dãy nào sau đây ?

A. NH4+ , K+ , Na+

B. NH4+ , K+ , Na+ , H+

C. Ca2+ , Mg2+ , Na+

D. Ba2+ , Cu2+ , K+ , NH4+

Câu 4. Dãy nào sau đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit,vừa tác dụng với dung dịch bazơ ?

A. Al(OH)3 , (NH4)2CO3 , NH4Cl

B. NaOH , ZnCl2 , Al2O3

C. KHCO3 , Zn(OH)2 , CH3COONH4

D. Ba(HCO3)2 , FeO , NaHCO3

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 5: Luyện tập

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 9C
Câu 2ACâu 10C
Câu 3BCâu 11D
Câu 4CCâu 12C
Câu 5DCâu 13C
Câu 6BCâu 14A
Câu 7ACâu 15D
Câu 8CCâu 16B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X