Dãy nào sau đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 31/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Dãy nào sau đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit,vừa tác dụng với dung dịch bazơ ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Dãy gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch bazơ là KHCO3, Zn(OH)2, CH3COONH4.
Ta có các phương trình phản ứng sau:
2KHCO3 + H2SO4 → K2SO4 + 2CO2 + 2H2O
2KHCO3 + 2NaOH → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O
Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O
Zn(OH)2 + H2SO4 → ZnSO4 + 2H2O
CH3COONH4 + HCl ⟶ CH3COOH + NH4Cl
CH3COONH4 + NaOH ⟶ CH3COONa + H2O + NH3

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X