Dãy ion nào sau đây chứa các ion đều phản ứng được với ion OH- ?

02/12/2020 1,777

Câu Hỏi:
Dãy ion nào sau đây chứa các ion đều phản ứng được với ion OH- ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Dãy ion chứa các ion đều phản ứng được với ion OH- là Fe3+ , Cu2+ , Pb2+ , HS-

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X