Trộn 100 ml dung dịch HCl có pH = 1 với 100 ml dung dịch gồm KOH 0,1M và NaOH

02/12/2020 349

Câu Hỏi:
Trộn 100 ml dung dịch HCl có pH = 1 với 100 ml dung dịch gồm KOH 0,1M và NaOH aM, thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Sau phản ứng pH = 12 ⇒ OH-

[ OH- ] du = 10- 2M
nOH- du = 0 , 01.0 , 2 = 0 , 002 (mol)
Phản ứng:
H++ OH- → H2OVậy nOH- bđ = 0 , 01 + 0 , 002 = 0 , 012 (mol)\left[OH- \right]bđ = 0 , 012 / 0 , 1 = 0 , 12 (M)
CM ( NaOH ) = 0 , 02M .

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X