Cho các nhóm ion sau :(1) Na+ , Cu2+ , Cl- , OH- (2) K+ , Fe2+ , Cl- , SO42- (3)

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho các nhóm ion sau :
(1) Na+ , Cu2+ , Cl- , OH- (2) K+ , Fe2+ , Cl- , SO42- (3) K+ , Ba2+ , Cl- , SO42- (4) HCO3- , Na+ , K+ , HSO4-
Trong các nhóm trên, những nhóm tồn tại trong cùng một dung dịch là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong các nhóm trên, những nhóm tồn tại trong cùng một dung dịch là (2) K+ , Fe2+ , Cl- , SO42-.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X