Cho các nhóm ion sau :(1) Na+ , Cu2+ , Cl- , OH- (2) K+ , Fe2+ , Cl- , SO42- (3)

02/12/2020 882

Câu Hỏi:
Cho các nhóm ion sau :
(1) Na+ , Cu2+ , Cl- , OH- (2) K+ , Fe2+ , Cl- , SO42- (3) K+ , Ba2+ , Cl- , SO42- (4) HCO3- , Na+ , K+ , HSO4-
Trong các nhóm trên, những nhóm tồn tại trong cùng một dung dịch là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Trong các nhóm trên, những nhóm tồn tại trong cùng một dung dịch là (2) K+ , Fe2+ , Cl- , SO42-.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X