Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 1,0M vào 200 ml dung dịch chứa NaHCO3 và Na2CO3

02/12/2020 255

Câu Hỏi:
Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 1,0M vào 200 ml dung dịch chứa NaHCO3 và Na2CO3 thu được 1,12 lít CO2 (đktc). Nồng độ củaNa2CO3 là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Phương trình phản ứng:
(1) HCl+ Na2CO3→NaHCO3+ NaCl
(2) HCl+ NaHCO3→NaCl+ H2O+ CO2 ↑
Xét phản ứng (2) : nCO2 = nHCl ( 2 ) = 0,05 mol
Xét phản ứng (1):
nNa2CO3 = nHCl ( 1 ) = 0,2- 0,05 = 0,15 mol
Vậy: nKMnO4= 0,04 mol ⇒ nC2H4=0,04.3/2= 0,06 (mol)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X