Dung dịch X chứa 0,4 mol HCl, dung dịch Y chứa 0,2 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3.

02/12/2020 54

Câu Hỏi:
Dung dịch X chứa 0,4 mol HCl, dung dịch Y chứa 0,2 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3. Nếu cho từ từ dung dịch X vào dung dịch Y thì thoát ra a mol khí . Nếu cho từ từ dung dịch Y vào dung dịch X thì thoát ra b mol khí. Giá trị của a và b lần lượt là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Giá trị của a và b lần lượt là 0,10 và 0,25

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X