Cho các phản ứng sau : (1) (NH4)2SO4+ BaCl2 → (2) CuSO4+ Ba(NO3)2 → (3) Na2SO4+

02/12/2020 78

Câu Hỏi:
Cho các phản ứng sau :

(1) (NH4)2SO4+ BaCl2 →
(2) CuSO4+ Ba(NO3)2 →
(3) Na2SO4+ BaCl2 →
(4) H2SO4+ BaSO3 →
(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2 →
(6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2 →

Trong các phản ứng trên, những phản ứng có cùng phương trình ion thu gọn Ba2+ + SO42- → BaSO4 là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Các phản ứng (1), (2), (3), (6) có cùng
phương trình ion thu gọn là: Ba2+ + SO42- → BaSO4

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X