Silic đioxit phản ứng được với tất cả các chất trong dãy sau đây ?

03/12/2020 870

Câu Hỏi:
Silic đioxit phản ứng được với tất cả các chất trong dãy sau đây ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Silic đioxit phản ứng được với tất cả các chất trong dãyNaOH, Mg, HF. Các PTHH như sau:
SiO2 + 2NaOH $\overset {t⁰} \rightarrow$ Na2SiO3 + H2O
SiO2 + 2Mg $\overset {t⁰} \rightarrow$ 2MgO + Si
SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X