Cho 25 gam hỗn hợp silic và than tác dụng với dung dịch NaOH đặc, dư, đun nóng

03/12/2020 94

Câu Hỏi:
Cho 25 gam hỗn hợp silic và than tác dụng với dung dịch NaOH đặc, dư, đun nóng thu được 11,2 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Si trong hỗn hợp ban đầu là ( biết hiệu suất phản ứng là 100%)
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Ta có nH2 = 0,5 mol.
PTHH
Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2
n{Si} = $\dfrac{1}{2}$ nH2 = 0,25 mol
%m{Si}= $\dfrac{0,25. 28}{25}.100%$ = 28%

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X