Cho m gam hỗn hợp Na2CO3 và Na2SiO3 vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít

03/12/2020 65

Câu Hỏi:
Cho m gam hỗn hợp Na2CO3 và Na2SiO3 vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít khí X và 3,9 gam kết tủa Y. Giá trị của m là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2 ↑
x x(mol)
⇒ x = $\dfrac{3,36}{22 ,4}$=0,15 (mol)
Na2SiO3 + 2HCl → 2NaCl + H2SiO3 ↓
y y(mol)
⇒ y = $\dfrac{3,9}{78}$ = 0,05 ( mol )
m = 106.0,15 + 122.0,05 = 22 (gam)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X