Cho các phản ứng sau:? (1) Si + F2 → (2) Si + O2 → (3) Si + NaOH + H2O →(4)

03/12/2020 604

Câu Hỏi:
Cho các phản ứng sau:?
(1) Si + F2 →
(2) Si + O2 →
(3) Si + NaOH + H2O →(4) Si + Mg →
(5) Si + HF + HNO3 →Số phản ứng Si thể hiện tính khử là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Si thể hiện tính khử khi tác dụng với F2 ; O2 ; NaOH; hh HF + HNO3.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X