Trắc nghiệm toán 11 bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Trắc nghiệm Toán 11 bài 2 đại số có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức và rèn luyện giải các dạng bài toán về phương trình lượng giác cơ bản

Câu 1. Phương trình $cos\frac{x}{2}=-1$ có nghiệm là:
Câu 2. Giải phương trình $sin\left ( \frac{2x}{3}-\frac{\pi }{3} \right )=0$
Câu 3. Số nghiệm của phương trình $sin\left ( 2x-40^{\circ} \right )=\frac{\sqrt{3}}{2}$ với $-180^{\circ}\leq x\leq 180^{\circ}$ là:
Câu 4. Phương trình $cot\left ( x+\frac{\pi }{4} \right )=0$ có nghiệm là:
Câu 5. Trong $\left [ o;\pi \right ]$, phương trình $sinx=1-cos^{2}x$ có tập nghiệm là:
Câu 6. Phương trình $cos^{2}3x=1$ có nghiệm là:
Câu 7. Phương trình $tan\left ( x-\frac{\pi }{4} \right )=0$ có nghiệm là:
Câu 8. Trong $\left [ o;2\pi \right ]$, phương trình $cos2x+sin2x=0$ có tập nghiệm là:
Câu 9. Trong $\left [ o;2\pi \right ]$, phương trình $sin2x+sinx=0$ có số nghiệm là:
Câu 10. Phương trình $sinx+\sqrt{3}cosx=1$ có số nghiệm thuộc $\left ( 0;3\pi \right )$ là:
Câu 11. số nghiệm của phương trình $tan x=tan\frac{3\pi }{11}$ trên khoảng $\left ( \frac{\pi }{4};2\pi \right )$ là?
Câu 12. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{2}cos\left ( x+\frac{\pi }{3} \right )=1$ thuộc $\left [ 0; 2\pi \right ]$ là:
Câu 13. Số nghiệm của phương trình $sin\left ( x+\frac{\pi }{4} \right )=1$ thuộc $\left [ 0; 3\pi \right ]$ là:
Câu 14. Tổng các nghiệm của phương trình $tan5x-tanx=0$ trên nửa khoảng $\left [0;\pi \right )$ bằng:
Câu 15. Trong các phương trình sau, phương trình nào có nghiệm?
Câu 16. Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?
Câu 17. Tập nghiệm của phương trình $3tan\frac{x}{4}=\sqrt{3}$ rong khoảng $\left [0;2\pi \right )$ là:
Câu 18. Tập nghiệm của phương trình $cos^{2}x-cos2x=0$ trong khoảng $\left [0;2\pi \right )$ là:
Câu 19. Phương trình $cos\left ( \pi sinx \right )=1$ có nghiệm là:
Câu 20. Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình $sin\left ( 2x+\frac{\pi }{3} \right )=\frac{1}{2}$ trên đường tròn lượng giác là:

đáp án Trắc nghiệm toán 11 bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 11A
Câu 2DCâu 12D
Câu 3CCâu 13B
Câu 4BCâu 14B
Câu 5DCâu 15C
Câu 6CCâu 16C
Câu 7ACâu 17A
Câu 8BCâu 18A
Câu 9BCâu 19A
Câu 10BCâu 20B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X