Số nghiệm của phương trình sinleft ( x+fracpi 4 right )=1 thuộc left 0;

19/08/2020 5

Câu Hỏi:
Số nghiệm của phương trình $sin\left ( x+\frac{\pi }{4} \right )=1$ thuộc $\left [ 0; 3\pi \right ]$ là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Số nghiệm của phương trình $sin\left ( x+\frac{\pi }{4} \right )=1$ thuộc $\left [ 0; 3\pi \right ]$ là 2

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X