số nghiệm của phương trình tan x=tanfrac3pi 11 trên khoảng left ( fracpi

19/08/2020 13

Câu Hỏi:
số nghiệm của phương trình $tan x=tan\frac{3\pi }{11}$ trên khoảng $\left ( \frac{\pi }{4};2\pi \right )$ là?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
số nghiệm của phương trình $tan x=tan\frac{3\pi }{11}$ trên khoảng $\left ( \frac{\pi }{4};2\pi \right )$ là 2

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X