Trong left o;2pi right , phương trình cos2x+sin2x=0 có tập nghiệm là:

19/08/2020 46

Câu Hỏi:
Trong $\left [ o;2\pi \right ]$, phương trình $cos2x+sin2x=0$ có tập nghiệm là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Trong $\left [ o;2\pi \right ]$, phương trình $cos2x+sin2x=0$ có tập nghiệm là $\left \{ \frac{\pi }{2};\frac{7\pi }{6};\frac{11\pi }{6} \right \}$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X