Phương trình cosleft ( pi sinx right )=1 có nghiệm là:

19/08/2020 22

Câu Hỏi:
Phương trình $cos\left ( \pi sinx \right )=1$ có nghiệm là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Phương trình $cos\left ( \pi sinx \right )=1$ có nghiệm là $x=k\pi ,k\in \mathbb{Z}$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X