Phương trình cotleft ( x+fracpi 4 right )=0 có nghiệm là:

19/08/2020 18

Câu Hỏi:
Phương trình $cot\left ( x+\frac{\pi }{4} \right )=0$ có nghiệm là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Phương trình $cot\left ( x+\frac{\pi }{4} \right )=0$ có nghiệm là $x=\frac{3\pi }{4}+k\pi ,k\in \mathbb{Z}$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X