Trong left o;pi right , phương trình sinx=1-cos2x có tập nghiệm là:

Xuất bản: 19/08/2020 - Cập nhật: 19/08/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong $\left [ o;\pi \right ]$, phương trình $sinx=1-cos^{2}x$ có tập nghiệm là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong $\left [ o;\pi \right ]$, phương trình $sinx=1-cos^{2}x$ có tập nghiệm là $\left \{ 0;\frac{\pi }{2};\pi \right \}$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X