Phương trình sinx+sqrt3cosx=1 có số nghiệm thuộc left ( 0;3pi right )

19/08/2020 13

Câu Hỏi:
Phương trình $sinx+\sqrt{3}cosx=1$ có số nghiệm thuộc $\left ( 0;3\pi \right )$ là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Phương trình $sinx+\sqrt{3}cosx=1$ có số nghiệm thuộc $\left ( 0;3\pi \right )$ là 3

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X