Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình sinleft ( 2x+fracpi 3

19/08/2020 8

Câu Hỏi:
Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình $sin\left ( 2x+\frac{\pi }{3} \right )=\frac{1}{2}$ trên đường tròn lượng giác là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình $sin\left ( 2x+\frac{\pi }{3} \right )=\frac{1}{2}$ trên đường tròn lượng giác là 4

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X