Tập nghiệm của phương trình cos2x-cos2x=0 trong khoảng left 0;2pi right )

19/08/2020 105

Câu Hỏi:
Tập nghiệm của phương trình $cos^{2}x-cos2x=0$ trong khoảng $\left [0;2\pi \right )$ là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Tập nghiệm của phương trình $cos^{2}x-cos2x=0$ trong khoảng $\left [0;2\pi \right )$ là $\left \{ 0;\pi \right \}$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X