Số nghiệm của phương trình sinleft ( 2x-40circ right )=fracsqrt32 với

Xuất bản: 19/08/2020 - Cập nhật: 19/08/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Số nghiệm của phương trình $sin\left ( 2x-40^{\circ} \right )=\frac{\sqrt{3}}{2}$ với $-180^{\circ}\leq x\leq 180^{\circ}$ là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Số nghiệm của phương trình $sin\left ( 2x-40^{\circ} \right )=\frac{\sqrt{3}}{2}$ với $-180^{\circ}\leq x\leq 180^{\circ}$ là: 4

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X