Trắc nghiệm toán 11 bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Trắc nghiệm Toán 11 bài 3 đại số có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức và rèn luyện giải các dạng bài toán về Một số phương trình lượng giác thường gặp

Câu 1. Nghiệm của phương trình $sinx+cosx=1$ là:
Câu 2. Phương trình $\sqrt{3} sin 3x+cos3x=-1$
Câu 3. Nghiệm của phương trình $2sin^{2}x+5sinx+3=0$ là:
Câu 4. nghiệm dương bé nhất của phương trình $2sin^{2}x-5sinx+3=0$ là:
Câu 5. phương trình $cos^{2}2x+cos2x-\frac{3}{4}=0$ có nghiệm là:
Câu 6. Điều kiện để phương trình 3sinx+mcosx=5 có nghiệm là:
Câu 7. Phương trình $3sin^{2}x+msin2x-4cos^{2}x=0$
Câu 8. số nghiệm của phương trình $2sin^{2}x-5sinx+3=0$ thuộc $\left [ 0;2\pi \right ]$ là:
Câu 9. Số nghiệm của phương trình $cos2x+sin^{2}x+2cosx+1=0$ thuộc $\left [ 0;4\pi \right ]$ là:
Câu 10. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $sinxcosx-sinx-cosx+m=0$ có nghiệm?
Câu 11. Với x thuộc $\left ( 0;1 \right )$ hỏi phương trình $cos^{2}\left ( 6\pi x \right )=\frac{3}{4}$ có bao nhiêu nghiệm?
Câu 12. có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số M để phương trình $sqrt{3}cosx+m-1=0$ có nghiệm?
Câu 13. Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình$(m-2)sin2x=m+1$ nhận $x=\frac{\pi }{12}$ là nghiệm
Câu 14. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $(m+1)sinx+2-m=0$ có nghiệm
Câu 15. tổng các nghiệm của phương trình$cos2x-sin2x=1$ trong khoảng $\left ( 0;2\pi \right )$ là:
Câu 16. Số nghiệm của phương trình $sin^{2}x+2sinxcosx+3cos^{2}x=3$ thuộc khoảng $\left ( 0;2\pi \right )$ là:
Câu 17. Số nghiệm của phương trình $sin2x+\sqrt{3}cos2x=\sqrt{3}$ trên khoảng $\left ( 0;\frac{\pi }{2} \right )$ là?
Câu 18. Số vị trí biểu diễn các nghiệm phương trình $sin^{2}x-4sinxcosx+4cos^{2}x=5$ trên đường tròn lượng giác là?
Câu 19. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $\left [ -3;3 \right ]$ để phương trình $(m^{2}+2)cos^{2}x-2msin2x+1=0$ có nghiệm

đáp án Trắc nghiệm toán 11 bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 11 D
Câu 2 C Câu 12 C
Câu 3 A Câu 13 C
Câu 4 B Câu 14 B
Câu 5 C Câu 15 B
Câu 6 D Câu 16 D
Câu 7 D Câu 17 B
Câu 8 B Câu 18 A
Câu 9 A Câu 19 D
Câu 10 C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X