Trộn ba chất lỏng không có tác dụng hóa học với nhau có khối lượng lần lượt là:

26/11/2020 51

Câu Hỏi:
Trộn ba chất lỏng không có tác dụng hóa học với nhau có khối lượng lần lượt là: ${m}_{1}$= 2kg, ${m}_{2}$= 3kg, ${m}_{3}$= 4kg. Biết nhiệt dung riêng và nhiệt độ của chúng lần lượt là: ${c}_{1}$= 2000J/kh.K, ${t}_{1}$= ${57}^{o}$C, ${c}_{2}$= 4000J/kh.K, ${t}_{2}$= ${63}^{o}$C, ${c}_{3}$= 3000J/kh.K, ${t}_{3}$= ${92}^{o}$C. Nhiệt độ hỗn hợp khi cân bằng là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Đáp án B

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X