Trộn ba chất lỏng không có tác dụng hóa học với nhau có khối lượng lần lượt là:

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 17/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Trộn ba chất lỏng không có tác dụng hóa học với nhau có khối lượng lần lượt là: ${m}_{1}$= 2kg, ${m}_{2}$= 3kg, ${m}_{3}$= 4kg. Biết nhiệt dung riêng và nhiệt độ của chúng lần lượt là: ${c}_{1}$= 2000J/kh.K, ${t}_{1}$= ${57}^{o}$C, ${c}_{2}$= 4000J/kh.K, ${t}_{2}$= ${63}^{o}$C, ${c}_{3}$= 3000J/kh.K, ${t}_{3}$= ${92}^{o}$C. Nhiệt độ hỗn hợp khi cân bằng là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đáp án B

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nhiệt dung riêng của không khí khô là:

Nhiệt dung riễng của không khí là 1005 J/kg.K

Chọn câu đúng khi nói về nhiệt dung riêng?


Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm ${1}^{o}{C}$
⇒ Đáp án B

Một bình nhôm khối lượng 0,5 kg chứa 0,118 kg nước ở nhiệt độ ${20}^{o}{C}$ Người ta thả vào bình một miếng sắt khối lượng 0,2kg đã được nung nóng tới ${75}^{o}{C}$.. Xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của nhôm .....

Nhiệt lượng mà nhôm và bình nước thu vào:
$Q_thu=Q_1+Q_2=(m_1c_1+m_2c_2)(t-t_1)$
Nhiệt lượng do sắt tỏa ra là:
$Q_tỏa=Q_3=m_3c_3.\Delta t_3=m_3c_3(t_3-t)$
$=> t= \frac{(m_1c_1+m_2c_2)t_1+m_3c_3t_3}{m_1c_1+m_2c_2+m_3c_3}$
$=> t= \frac{(0,5.0,92+0,118.4,18).10^3.20+0,2.0,46.10^3.75}{(0,5.0,92+0,118.4,18+0,2.0,46).10^3}$

Định nghĩa nhiệt dung riêng là gì?

Nhiệt dung riêng là gì?

Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần phải cung cấp cho một đơn vị khối lượng của chất đó để nhiệt độ của nó tăng lên một độ. Nhiệt dung riêng là đại lượng vật lý đo lường khả năng của một chất để hấp thụ hoặc giải phóng nhiệt. Nhiệt dung riêng của một chất được ký hiệu là c. Đơn vị của nhiệt dung riêng trong hệ thống đo lường quốc tế SI là J/(kg.K).

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X