Đổ 5 lít nước ở 20oC vào 3 lít nước ở 45°C. Nhiệt độ khi cân bằng là:

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Đổ 5 lít nước ở $20^{o}{C}$ vào 3 lít nước ở 45°C. Nhiệt độ khi cân bằng là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


${m}_{1}$= 5 lít nước = 5 kg, ${m}_{2}$ = 3 lít nước = 3 kg, ${t}_{1}$ = $20^{o}{C}$, ${t}_{2}$ = $45^{o}{C}$
- Gọi nhiệt độ khi cân bằng là t
- Nhiệt lượng thu vào của 5 lít nước là:${Q}_{1}{=}{m}_{1}{c}{.}\left({{{t}{-}{t}_{1}}}\right)$
- Nhiệt lượng thu vào của 3 lít nước là: ${Q}_{2}{=}{m}_{2}{c}{.}\left({{{t}_{2}{-}{t}}}\right)$
- Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ta có:
${Q}_{1}{=}{Q}_{2}{⇔}{m}_{1}{c}{.}\left({{{t}{-}{t}_{1}}}\right){=}{m}_{2}{c}{.}\left({{{t}_{2}{-}{t}}}\right)$
$\Rightarrow $${m}_{1}{.}\left({{{t}{-}{t}_{1}}}\right){=}{m}_{2}\left({{{t}_{2}{-}{t}}}\right)$
$\Rightarrow 5.(t - 20) = 3.(45 - t)$
$\Rightarrow t = 29,375 ≈ 29,4°C$
⇒ Đáp án D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X