Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 26 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 26 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 26 Vật lý lớp 8 Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Trong các chất có thể làm chất đốt như: củi khô, than đá, than bùn, dầu hỏa, năng suất tỏa nhiệt của chúng được xếp từ lớn đến nhỏ như sau:

A. Dầu hỏa, than bùn, than đá, củi khô.

B. Than bùn, củi khô, than đá, dầu hỏa.

C. Dầu hỏa, than đá, than bùn, củi khô.

D. Than đá, dầu hỏa, than bùn, củi khô.

Câu 2. Dùng một bếp củi đun nước thì thấy sau một thời gian nồi và nước nóng lên. Vật nào có năng suất tỏa nhiệt?

A. Nước bị đun nóng

B. Nồi bị đốt nóng

C. Củi bị đốt cháy

D. Cả ba đều có năng suất tỏa nhiệt

Câu 3. Khi nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là ${27}{.}{10}^{6}$ J/kg, điều đó có nghĩa là:

A. Khi đốt cháy 1 kg than đá tỏa ra nhiệt lượng là ${27}{.}{10}^{6}$J

B. Khi đốt cháy 1 g than đá tỏa ra nhiệt lượng là ${27}{.}{10}^{6}$J.

C. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg than đá tỏa ra nhiệt lượng là ${27}{.}{10}^{6}$J.

D. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 g than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.

Câu 4. Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ "năng suất tỏa nhiệt" sau đây, mệnh đề nào đúng?

A. Năng suất tỏa nhiệt của động cơ nhiệt.

B. Năng suất tỏa nhiệt của nguồn điện.

C. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.

D. Năng suất tỏa nhiệt của một vật.

Câu 5. Biểu thức nào sau đây xác định nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy?

A. ${Q}{=}\dfrac{q}{m}$

B. ${Q}{=}\dfrac{m}{q}$

C. ${Q}{=}{q}{.}{m}$

D. ${Q}{=}{q}^{m}$

Câu 7. Tại sao dùng bếp than có lợi hơn bếp củi? Chọn câu trả lời đúng nhất.

A. Vì than rẻ hơn củi.

B. Vì than dễ đun hơn củi.

C. Vì than có năng suất tỏa nhiệt lớn hơn củi.

D. Vì than có nhiệt lượng lớn hơn củi.

Câu 16. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu cho biết

A. nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.

B. phần nhiệt lượng chuyển thành công cơ học khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.

C. phần nhiệt lượng không được chuyển thành công cơ học khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.

D. tỉ số giữa phần nhiệt lượng chuyển thành công cơ học và phần tỏa ra môi trường xung quanh khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 26: Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 9D
Câu 2CCâu 10A
Câu 3CCâu 11C
Câu 4CCâu 12C
Câu 5CCâu 13A
Câu 6CCâu 14C
Câu 7CCâu 15D
Câu 8BCâu 16A

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X