Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 26 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 26 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 26 Vật lý lớp 8 Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Trong các chất có thể làm chất đốt như: củi khô, than đá, than bùn, dầu hỏa, năng suất tỏa nhiệt của chúng được xếp từ lớn đến nhỏ như sau:
Câu 2. Dùng một bếp củi đun nước thì thấy sau một thời gian nồi và nước nóng lên. Vật nào có năng suất tỏa nhiệt?
Câu 3. Khi nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là ${27}{.}{10}^{6}$ J/kg, điều đó có nghĩa là:
Câu 4. Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ "năng suất tỏa nhiệt" sau đây, mệnh đề nào đúng?
Câu 5. Biểu thức nào sau đây xác định nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy?
Câu 6. Biết năng suất tỏa nhiệt của than đá là q = ${27}{.}{10}^{6}$J/kg. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 12 kg than đá là:
Câu 7. Tại sao dùng bếp than có lợi hơn bếp củi? Chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 8. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15 kg củi, 15 kg than đá. Để thu được nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa? Biết năng suất tỏa nhiệt của củi, than đá và dầu hỏa lần lượt là ${10}{.}{10}^{6}$ J/kg, ${27}{.}{10}^{6}$ J/kg, ${44}{.}{10}^{6}$ J/kg.
Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn 0,25kg dầu hoả mới đun sôi được 4,2 lít nước ở ${16}^{0}$C nóng tới ${96}^{0}$C. Biết năng suất toả nhiệt của dầu hoả là q = ${44}{.}{10}^{6}$J/kg. Hiệu suất của bếp dầu là:
Câu 10. Tính hiệu suất của bếp dầu hoả, biết rằng phải tốn 150g dầu mới đun sôi được 4,5 lít nước ở ${20}^{0}$C, năng suất toả nhiệt của dầu hoả là q = ${44}{.}{10}^{6}$J/kg
Câu 11. Biết năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là ${46}{.}{10}^{6}$J/kg. Biết nhiệt dung riêng của đông c = 380J/kg.K. Muốn nung một thỏi đồng có khối lượng 4kg từ nhiệt độ ${20}^{0}$C lên đến ${180}^{0}$C cần một lượng nhiên liệu:
Câu 12. Khi dùng bếp củi để dun sôi 3 lít nước từ ${24}^{0}$C người ta đốt hết 1,5kg củi khô. Cho năng suất toả nhiệt của củi khô là ${10}^{7}$J/kg. Nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.K. Nhiệt lượng đã mất mát trong quá trình đun nước là:
Câu 13. Một bếp dầu hoả có hiệu suất 30%, biết năng suất của dầu hoả là ${44}{.}{10}^{6}$J/kg. Với 30g dầu có thể đun sôi lượng nước có nhiệt độ ban đầu là ${30}^{0}$C là:
Câu 14. Để đun sôi một lượng nước bằng bếp dầu có hiệu suất 30% phải dùng hết 1 lít dầu. Để đun sôi lượng nước trên với bếp dầu có hiệu suất 20% thì phải dùng:
Câu 15. Dùng một bếp dầu hoả để đun sôi 2 lít nước từ ${15}^{0}$C thì mất 10 phút. Biết rằng chỉ có 40% nhiệt lượng do dầu toả ra làm nóng nước. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K, năng suất toả nhiệt của dầu hoả là ${46}{.}{10}^{6}$J/kg. Lượng dầu hoả cần dùng cho mỗi phút là:
Câu 16. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu cho biết

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 26: Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 9D
Câu 2CCâu 10A
Câu 3CCâu 11C
Câu 4CCâu 12C
Câu 5CCâu 13A
Câu 6CCâu 14C
Câu 7CCâu 15D
Câu 8BCâu 16A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X