Thả một quả cầu nhôm khối lượng 0,15 kg được đun nóng tới 100oC vào một cốc nước

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Thả một quả cầu nhôm khối lượng 0,15 kg được đun nóng tới 100${^{o}{C}$ vào một cốc nước ở 20${^{o}{C}$. Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 25${^{o}{C}$. Coi quả cầu và nước chỉ truyền nhiệt cho nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước là 800 J/kg.K, 4200 J/kg.K. Khối lượng của nước là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Ta có:
Nhôm $\left\{ \matrix{{m}_{1}{=}{o}{,}{15}\hfill \cr{c}_{1}{=}{880}{J}{/}{k}{g}{.}{K}\hfill \cr{t}_{1}{=}{100}^{o}{C}\hfill \cr} \right.$
Nước $\left\{ \matrix{{m}_{2}{=}{?}\hfill \cr{c}_{2}{=}{4200}{J}{/}{k}{g}{.}{K}\hfill \cr{t}_{2}{=}{20}^{o}{C}\hfill \cr} \right.$

Nhiệt độ cân bằng t = 25°C
Nhiệt lượng mà quả cầu nhôm tỏa ra là: $Q_1= m_1c_1(t_1-t)$
Nhiệt lượng mà nước nhận được là: $Q_2=m_2c_2(t_2-t)$
Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có:
$Q_1=Q_2 \Leftrightarrow m_1c_1(t_1-t) = m_2c_2(t_2-t)$
$\Leftrightarrow 0,15.880.(100-25)=m_2.4200(25-20)$
$\Leftrightarrow m_2 = 0471 kg$
⇒ Đáp án B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X