Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128g chứa 210g nước ở nhiệt độ

Xuất bản: 09/12/2020 - Cập nhật: 15/11/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128g chứa 210g nước ở nhiệt độ ${8}{,}{4}^{0}{C}$. Người ta thả một miếng kim loại khối lượng 192g đã nung nóng tới ${100}^{0}{C}$ vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của chất làm kim loại, biết nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là ${21}{,}{5}^{0}{C}$. Cho nhiệt dung riêng của nước là ${4}{,}{18}{.}{10}^{3}{J}{/}{k}{g}{.}{K}$, của đồng thau là ${0}{,}{128}{.}{10}^{3}{J}{/}{k}{g}{.}{K}$

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Phương trình nào sau đây là phương trình cân bằng nhiệt?


Phương trình cân bằng nhiệt: Q tỏa = Q thu
⇒ Đáp án B

Thả một miếng thép 2 kg đang ở nhiệt độ 345${^{o}{C}$ vào một bình đựng 3 lít nước. Sau khi cân bằng nhiệt độ cuối cùng là 30°C. Bỏ qua sự tỏa nhiệt qua môi trường. Biết nhiệt dung riêng của thép, nước lần lượt là 460 J/kg.K, 4200 J/kg.K. Nhiệt độ ban đầu của nước là:


3 lít nước = 3 kg
Gọi nhiệt độ ban đầu của nước là ${t}_{o}$
- Nhiệt lượng của miếng thép tỏa ra là:
${Q}_{1}{=}{m}_{1}{c}_{1} \Delta {t}_{1}$ = 2.460.(345 - 30) = 289800 J
- Nhiệt lượng mà nước thu vào là:
${Q}_{2}{=}{m}_{2}{c}_{2} \Delta {t}_{2}$ = 3.4200.(30 - t

Một bình nhôm khối lượng 0,5 kg chứa 0,118 kg nước ở nhiệt độ ${20}^{o}{C}$ Người ta thả vào bình một miếng sắt khối lượng 0,2kg đã được nung nóng tới ${75}^{o}{C}$.. Xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của nhôm .....

Nhiệt lượng mà nhôm và bình nước thu vào:
$Q_thu=Q_1+Q_2=(m_1c_1+m_2c_2)(t-t_1)$
Nhiệt lượng do sắt tỏa ra là:
$Q_tỏa=Q_3=m_3c_3.\Delta t_3=m_3c_3(t_3-t)$
$=> t= \frac{(m_1c_1+m_2c_2)t_1+m_3c_3t_3}{m_1c_1+m_2c_2+m_3c_3}$
$=> t= \frac{(0,5.0,92+0,118.4,18).10^3.20+0,2.0,46.10^3.75}{(0,5.0,92+0,118.4,18+0,2.0,46).10^3}$

Ở trạng thái cân bằng nhiệt, ta có:

${Q}_{{{t}{o}{a}}}{=}{Q}_{{{t}{h}{u}}}$

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X