Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 28 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 28 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 28 Vật lý lớp 8 Động cơ nhiệt có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Động cơ nào sau đây không phải là động cơ nhiệt?
Câu 2. Một ô tô chạy 100 km với lực kéo không đổi là 700 N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. Hiệu suất của động cơ ô tô đó là bao nhiêu? Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là ${4}{,}{6}{.}{10}^{7}$ J/kg, khối lượng riêng của xăng là 700 ${k}{g}{/}{m}^{3}$
Câu 3. Các kì của động cơ nổ 4 kì diễn ra theo thứ tự:
Câu 4. Biểu thức nào sau đây xác định hiệu suất của động cơ nhiệt?
Câu 5. Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất 3,2 kW chuyển động với vận tốc 45 km/h sẽ đi được bao nhiêu km? Biết hiệu suất của động cơ là 25%, năng suất tỏa nhiệt của xăng là ${4}{,}{6}{.}{10}^{7}$ J/kg, khối lượng riêng của xăng là 700 ${k}{g}{/}{m}^{3}$
Câu 6. Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì đưa được 700${m}^{3}$ nước lên cao 8m. Hiệu suất của máy bơm đó là bao nhiêu? Biết năng suất toả nhiệt của dầu dùng cho máy bơm là ${4}{,}{4}{.}{10}^{7}$ J/kg, khối lượng riêng của nước là 1000kg/${m}^{3}$.
Câu 7. Gọi H là hiệu suất của động cơ nhiệt, A là công động cơ thực hiện được, Q là nhiệt lượng toàn phần do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra, ${Q}_{1}$ là nhiệt lượng có ích, ${Q}_{2}$ là nhiệt lượng toả ra môi trường bên ngoài. Công thức tính hiệu suất nào sau đây là đúng?
Câu 8. Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất 3,2kW chuyển động với vận tốc 45km/h sẽ đi được bao nhiêu km? Biết hiệu suất của động cơ là 25%, năng suất toả nhiệt của xăng là ${4}{,}{6}{.}{10}^{7}$ J/kg, khối lượng riêng của xăng là 700kg/${m}^{3}$.
Câu 9. Biết hiệu suất của động cơ là 30%, năng suất toả nhiệt của xăng là ${4}{,}{6}{.}{10}^{7}$J/kg, khối lượng riêng của xăng là 700kg/${m}^{3}$. Với 4 lít xăng, một xe máy có công suất 1,6kW chuyển động với vận tốc 36km/h sẽ đi được quãng đường là
Câu 10. Động cơ của một máy bay có công suất ${2}{.}{10}^{6}$W và hiệu suất 32%. Vậy với một tấn xăng,máy bay có thể bay được bao nhiêu lâu? Biết năng suất toả nhiệt của xăng là ${4}{,}{6}{.}{10}^{7}$J/kg.
Câu 11. Động cơ của một máy bay có công suất ${2}{.}{10}^{6}$W và hiệu suất 30%. Vậy với một tấn xăng,máy bay có thể bay được bao nhiêu lâu? Biết năng suất toả nhiệt của xăng là ${4}{,}{6}{.}{10}^{7}$J/kg
Câu 12. Tính hiệu suất của động cơ một ô tô biết rằng khi ô tô chuyển động với vận tốc 72 km/h thì động cơ có công suất 20kW và tiêu thụ 20 lít xăng để chạy 200km. Năng suất toả nhiệt của xăng là ${4}{,}{6}{.}{10}^{7}$J/kg
Câu 13. Một ô tô có công suất 5000W chuyển động với vận tốc 72km/h chạy quãng đường 450km thì động cơ có và tiêu thụ 9 lít xăng. Biết năng suất toả nhiệt của xăng là ${4}{,}{6}{.}{10}^{7}$ J/kg, khối lượng riêng của xăng là 700kg/${m}^{3}$. Hiệu suất của động cơ ô tô là:
Câu 14. Người ta dùng một máy hơi nước hiệu suất 10% để đưa nước lên độ cao 9m. Sau 5 giờ, máy bơm được 720${m}^{3}$ nước. Tính công suất có ích của máy?
Câu 15. : Một xe máy chạy với vận tốc không đổi trên suốt đoạn đường với lực phát động cơ là F = 1000N. Hiệu suất của động cơ xe là H = 20%. Biết rằng năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là ${46}{.}{10}^{6}$ J/kg. Lượng nhiên liệu cần thiết cho quãng đường dài 10km là:

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 28: Động cơ nhiệt

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 9B
Câu 2DCâu 10A
Câu 3DCâu 11C
Câu 4CCâu 12C
Câu 5BCâu 13C
Câu 6BCâu 14A
Câu 7CCâu 15D
Câu 8B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X