Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 24 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 24 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 24 Vật lý lớp 8 Công thức tính nhiệt lượng có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Nhiệt lượng mà vật nhận được hay tỏa ra phụ thuộc vào:

A. khối lượng

B. độ tăng nhiệt độ của vật

C. nhiệt dung riêng của chất làm nên vật

D. Cả 3 phương án trên

Câu 4. Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. Vì vậy để tăng nhiệt độ của 3 kg đồng và 3 kg chì thêm ${15}^{o}{C}$ thì:

A. Khối chì cần nhiều nhiệt lượng hơn khối đồng.

B. Khối đồng cần nhiều nhiệt lượng hơn khối chì.

C. Hai khối đều cần nhiệt lượng như nhau.

D. Không khẳng định được.

Câu 5. Chọn câu đúng khi nói về nhiệt dung riêng?

A. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 đơn vị thể tích tăng thêm ${1}^{o}{C}$

B. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm ${1}^{o}{C}$

C. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết năng lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm ${1}^{o}{C}$

D. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 g chất đó tăng thêm ${1}^{o}{C}$

Câu 6. Chọn phương án sai:

A. Nhiệt lượng của vật phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ và nhiệt dung riêng của vật.

B. Khối lượng của vật càng lớn thì nhiệt lượng mà vật thu vào để nóng lên càng lớn.

C. Độ tăng nhiệt độ của vật càng lớn thì nhiệt lượng mà vật thu vào để nóng lên càng nhỏ.

D. Cùng một khối lượng và độ tăng nhiệt độ như nhau, vật nào có nhiệt dung riêng lớn hơn thì nhiệt lượng thu vào để nóng lên của vật đó lớn hơn.

Câu 16. Nhiệt lượng là:

A. phần nội năng của vật tăng lên hay giảm đi trong quá trình truyền nhiệt.

B. phần thế năng của vật tăng lên hay giảm đi trong quá trình chuyển động.

C. phần nội năng của vật tăng lên hay giảm đi trong quá trình thay đổi vị trí.

D. đại lượng vật lý có đơn vị là N.

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 24: Công thức tính nhiệt lượng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 10A
Câu 2ACâu 11A
Câu 3DCâu 12A
Câu 4BCâu 13C
Câu 5BCâu 14B
Câu 6CCâu 15C
Câu 7ACâu 16A
Câu 8CCâu 17A
Câu 9B

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X