Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 24 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 24 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 24 Vật lý lớp 8 Công thức tính nhiệt lượng có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Nhiệt lượng mà vật nhận được hay tỏa ra phụ thuộc vào:
Câu 2. Có 4 bình A, B, C, D đều đựng nước ở cùng một nhiệt độ với thể tích tương ứng là 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít. Sau khi dùng các đèn cồn giống hệt nhau để đun các bình này trong 8 phút ta thấy các nhiệt độ trong các bình này khác nhau. Hỏi bình nào có nhiệt độ cao nhất?
Câu 3. Gọi t là nhiệt độ lúc sau, ${t}_{0}$t là nhiệt độ lúc đầu của vật. Công thức nào là công thức tính nhiệt lượng mà vật thu vào?
Câu 4. Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. Vì vậy để tăng nhiệt độ của 3 kg đồng và 3 kg chì thêm ${15}^{o}{C}$ thì:
Câu 5. Chọn câu đúng khi nói về nhiệt dung riêng?
Câu 6. Chọn phương án sai:
Câu 7. Để đun sôi 15 lít nước cần cung cấp một nhiệt lượng là bao nhiêu? Biết nhiệt độ ban đầu của nước là ${20}^{o}{C}$và nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K
Câu 8. Phải cung cấp cho 8kg kim loại này ở ${40}^{0}$C một nhiệt lượng là 110,4kJ để nó nóng lên ${70}^{0}$C. Đó là kim loại gì? Biết nhiệt dung riêng của các chất được cho trong bảng sau:
Câu 9. Phải cung cấp cho 5kg kim loại này ở ${20}^{0}$C một nhiệt lượng là 57kJ để nó nóng lên ${50}^{0}$C. Đó là kim loại gì? Biết nhiệt dung riêng của các chất được cho trong bảng sau:
Câu 10. Một ấm nhôm có khối lượng 300g chứa 0,5 lít nước đang ở nhiệt độ ${25}^{0}$C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm, nước lần lượt là ${c}_{1}$ = 880J/kg. K, ${c}_{2}$ = 4200J/kg.K. Nhiệt lượng tối thiểu để đun sôi nước trong ấm là:
Câu 11. Một ấm làm bằng đồng có khối lượng 250g chứa 1 lít nước đang ở nhiệt độ ${20}^{0}$C. Biết nhiệt dung riêng của đồng, nước lần lượt là ${c}_{1}$ = 380J/kg.K, ${c}_{2}$ = 4200J/kg.K. Nhiệt lượng tối thiểu để đun sôi nước trong ấm là:
Câu 12. Người ta cung cấp cho 2kg rượu một nhiệt lượng 175kJ thì nhiệt độ của rượu tăng thêm bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của rượu là 2500J/kg.K
Câu 13. Người ta cung cấp cho 10l nước một nhiệt lượng 840kJ. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K khối lượng riêng của nước là 1000kg/${m}^{3}$. Nước nóng lên thêm
Câu 14. Calo là nhiệt lượng cần thiết để làm cho một gam nước nóng thêm ${1}^{0}$C. Hãy cho biết 1calo bằng bao nhiêu jun?
Câu 15. Một vật bằng đồng có khối lượng m = 10kg đang ở ${20}^{0}$C để vật đó đạt được nhiệt độ ${70}^{0}$C thì vật bằng đồng cần hấp thụ một nhiệt lượng có giá trị là: biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K)
Câu 16. Nhiệt lượng là:
Câu 17. Đầu thép của một búa máy có khối lượng 15kg nóng lên thêm ${20}^{0}$C sau 1,6 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của đầu búa. Công và công suất của búa máy có giá trị là, biết nhiệt dung riêng của thép là 460J/kg.K

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 24: Công thức tính nhiệt lượng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 10A
Câu 2ACâu 11A
Câu 3DCâu 12A
Câu 4BCâu 13C
Câu 5BCâu 14B
Câu 6CCâu 15C
Câu 7ACâu 16A
Câu 8CCâu 17A
Câu 9B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X