Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 25 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 25 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 25 Vật lý lớp 8 Phương trình cân bằng nhiệt có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì:

A. Quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ hai vật như nhau.

B. Quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ một vật đạt 0°C.

C. Quá trình truyền nhiệt tiếp tục cho đến khi nhiệt năng hai vật như nhau.

D. Quá trình truyền nhiệt cho đến khi nhiệt dung riêng hai vật như nhau.

Câu 2. Phương trình nào sau đây là phương trình cân bằng nhiệt?

A. ${Q}_{toả} {+}{Q}_{thu} {=}{0}$

B. ${Q}_{toả}{=}{Q}_{thu}$

C. ${Q}_{toả}{.}{Q}_{thu}{=}{0}$

D. $\dfrac{{Q}_{toả}}{{Q}_{thu}}{=}{0}$

Câu 3. Đổ 5 lít nước ở $20^{o}{C}$ vào 3 lít nước ở 45°C. Nhiệt độ khi cân bằng là:

A. 2,94${{}}^{o}{C}$

B. 293,75${{}}^{o}{C}$

C. 29,35${{}}^{o}{C}$

D. 29,4${{}}^{o}{C}$

Câu 4. Điều nào sau đây đúng với nguyên lý truyền nhiệt:

A. Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ thấp hơn sang vật có nhiệt độ cao hơn.

B. Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

C. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt dung riêng cao hơn sang vật có nhiệt dung riêng thấp hơn.

D. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt dung riêng thấp hơn sang vật có có nhiệt dung riêng cao hơn.

Câu 13. Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. So sánh nhiệt độ cuối cùng của ba miếng kim loại trên:

A. Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng nhôm.

B. Nhiệt độ miếng đồng cao nhất, rồi đến miếng nhôm, miếng chì.

C. Nhiệt độ miếng nhôm cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng chì.

D. Nhiệt độ ba miếng bằng nhau.

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 9C
Câu 2BCâu 10C
Câu 3DCâu 11B
Câu 4BCâu 12B
Câu 5ACâu 13D
Câu 6BCâu 14A
Câu 7BCâu 15C
Câu 8ACâu 16B

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X